<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1571737753057138&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cipher ส่งพนักงานเทรนนิ่งเพิ่มทักษะ มุ่งสู่การเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

Posted by Cipher on 20-Mar-2020 16:06:38

โลกดิจิทัลเปลี่ยนไว Cipher ส่งพนักงานเทรนนิ่งเพิ่มทักษะรอบด้าน มุ่งสู่การเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

ต้องยอมรับว่าเทรนด์ของ Digital Marketing เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบวินาทีต่อวินาที การเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานที่ทำงานในวงการดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านเทคโนโลยี เทคนิคการทำ Digital Marketing แบบใหม่ รวมไปถึงเทรนด์ต่างๆของวงการดิจิทัล

เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทั้งความต้องการของลูกค้าและพนักงานในองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ Cipher Co., Ltd. บริษัทผู้ให้บริการ Digital Agency  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของพนักงานในบริษัท โดยเน้นให้ความสำคัญกับทักษะทั้งสองด้านคือ

  1. Hard Skill ทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับDigital Marketing สำหรับต่อยอดงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า
  2. Soft Skill ทักษะที่สำคัญในการทำงานอย่างมีความสุขของพนักงานเอง ซึ่งต้องใช้ร่วมกับ Hard Skill เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

New call-to-action

ปีที่ผ่านมา Cipher Co., Ltd. เปิดกว้างให้พนักงานเสนอหลักสูตรที่ตนเองสนใจจะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร  Hard Skill หรือ Soft Skill เพื่อให้บริษัทพิจารณา ทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นที่จะค้นหาหลักสูตรที่ตนเองสนใจและอยากจะพัฒนาเพื่อให้องค์กรพิจารณาส่งตนเองเข้าเรียนรู้ ซึ่งมีข้อดีคือ พนักงานได้เรียนรู้ในด้านที่ตนเองสนใจและมีความถนัดอย่างแท้จริง นอกเหนือจากทักษะที่องค์กรเห็นว่าพนักงานสมควรต้องเรียนรู้

ในส่วนของHard Skill ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการต่อยอดงานด้าน Digital Marketing  พนักงานให้ความสนใจในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับ Content Marketing ที่ Cipher Co., Ltd. เลือกสถาบันชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ในการส่งพนักงานเพิ่มพูนเทคนิคความรู้ในการทำ Content Marketing  ซึ่งเทรนด์ของ Content Marketing นั้นเปลี่ยนแปลงแทบจะตลอดเวลา การเรียนรู้จึงเน้นด้านการสร้างสรรค์ Content ให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและUpdate Trend ใหม่ๆที่เกิดขึ้น 

ส่วน Soft Skill หรือทักษะในการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต เป็นอีกทักษะที่สำคัญสำหรับตัวพนักงาน ซึ่ง Cipher Co., Ltd. ให้ความสำคัญไม่แพ้ความรู้ด้าน Digital Marketing  เพราะเป็นทักษะที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานด้านดิจิทัลของพนักงานให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ช่วยให้พนักงานทำงานในแต่ละวันได้อย่างมีความสุข รู้จักตนเอง และสามารถวางเป้าหมายชีวิตของตนเองได้ ซึ่งถ้าหากเป้าหมายนั้นสามารถแมตช์กับเป้าหมายขององค์กรจนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ ก็จะยิ่งนำพาทั้งตัวพนักงาน องค์กร และลูกค้าของ Cipher Co., Ltd. ไปสู่ความสำเร็จสูงสุด  โดยเมื่อปลายปีที่แล้วบริษัท Cipher Co., Ltd. เองก็เพิ่งจัดหลักสูตร Soft Skill ให้พนักงานได้เรียนรู้ ชื่อหลักสูตร Motivation for success เป็นหลักสูตรที่ทั้งสนุกและยังทำให้พนักงานเองยังได้รู้จักตนเองเพิ่มขึ้น สามารถค้นหาความถนัดของตนเองเพื่อนำมาสร้างเป้าหมายในชีวิตและผสานเป้าหมายชีวิตเข้ากับเป้าหมายขององค์กรได้ด้วย

ส่วนสำหรับปี 2563 บริษัทCipher Co., Ltd. เองยังมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่ายิ่งองค์กรใจกว้างมอบความรู้และทักษะต่างๆให้พนักงานมากเท่าไหร่ ความรู้ความสามารถก็จะกลายเป็นฟันเฟืองชั้นดีที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า และผู้ที่ได้ประโยชน์มิใช่เพียงองค์กรอย่าง Cipher Co., Ltd. เท่านั้น แต่ตัวพนักงานเองก็ยังได้พัฒนาทักษะการทำงานของตนเองให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้นสามารถนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่ตัวพนักงานเองต้องการได้     Cipher Co., Ltd. เชื่อว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการมอบความรู้ที่มีคุณค่าเพื่อต่อยอดความสามารถให้กับพนักงานในองค์กรของตนเอง ซึ่งเป็นบุคคลที่องค์กรควรให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นเอง!

 

 

Topics: Digital Marketing, ขั้นตอนการทำ Content Marketing, technology, training, staff

content marketing service
content marketing service

Subscribe to Email Updates

Recent Posts