<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1571737753057138&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Recent Posts

ทำ Campaign การตลาดอย่างไรในปี 2019

Posted by Thanakrit Kitirachpol on 02-Jan-2019 17:39:16

คุณอาจจะสงสัยว่าทำอย่างไรให้แคมเปญการตลาดช่วยผลักดันธุรกิจของคุณ ถือเป็นคำถามสำคัญเลยทีเดียว แต่สิ่งที่คุณต้องทำจริงๆ ก็คือการสละเวลาเพื่อค้นหาว่าปัจจัยใดที่ทำให้แคมเปญการตลาดที่ดีนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ จุดมุ่งหมายของเราก็คือการทำให้แคมเปญการตลอดของคุณประสบความสำเร็จ แล้วปัจจัยอะไรกันที่ทำให้เกิดผลสำเร็จล่ะ?

Read More

Topics: Content Marketing, Social Media Marketing, Buyer's Personas, CTA

เทคนิคการหา Lead  สำหรับธุรกิจ

Posted by Siyada on 29-Jun-2018 18:40:36

Lead-2

Read More

Topics: Online marketing, Inbound Marketing, Digital Marketing, Content Marketing, CTA, Lead

ปรับตัวในยุค Digital ด้วย Inbound Marketing

Posted by Natcha on 21-Jun-2018 15:36:44

 ในปัจจุบันโลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งสถานการณ์การเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใด ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆเสมอ

Read More

Topics: E-Commerce, Online marketing, SEO, Inbound Marketing, Digital Marketing, Content Marketing, CTA

Inbound Marketing มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอย่างไร ?

Posted by Naruemon on 19-Apr-2018 15:00:00

Inbound Marketing นั้น คือการตลาดที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกกลุ่ม ในเวลาที่ถูกต้อง และการสร้าง Content Marketing ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์และจัดทำ Content ต่างๆ จาก Buyer Personas ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั่นเอง

Read More

Topics: Inbound Marketing, Content Marketing, Buyer's Personas, CTA, Buyer's Journey

CTA คืออะไร ? อย่าล้าหลังคนอื่นด้วยการไม่รู้จัก CTA สิ่งสำคัญที่ทุกเว็บไซต์ต้องมี !

Posted by Naruemon on 26-Oct-2017 18:00:00

CTA คืออะไร ? 

อย่างแรกต้องอธิบายก่อนว่า CTA ย่อมาจาก Call-to-action

CTA คือ ทุกอย่างบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม ไอคอน ลิ้งค์ แบนเนอร์ หรืออะไรก็ตาม ที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองอะไรบางอย่างบนเว็บไซต์ จากผู้อ่าน

Read More

Topics: Inbound Marketing, Digital Marketing, Content Marketing, CTA

content marketing service
content marketing service

Subscribe to Email Updates

Recent Posts