<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1571737753057138&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Recent Posts

ปรับตัว Go online ผ่านวิกฤตโควิด

Posted by Cipher on 08-May-2020 17:35:08

ปรับตัว Go online ผ่านวิกฤตโควิด

Read More

Topics: E-Commerce, Inbound Marketing, การทำการตลาดออนไลน์, ทำโฆษณาออนไลน์, ธุรกิจ Start up, การขายออนไลน์, Go-Online

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่อาจเปลี่ยนไปหลังจบโควิด 19

Posted by Cipher on 29-Apr-2020 16:01:01

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่อาจเปลี่ยนไปหลังจบโควิด 19

Read More

Topics: E-Commerce, การทำการตลาดออนไลน์, ทำโฆษณาออนไลน์, ธุรกิจ SME, การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคหลังวิกฤตโควิด, พฤติกรรมของผู้บริโภคหลังวิกฤตโควิด

Work from Home กับสิ่งที่ธุรกิจต้องเตรียมตัว

Posted by Cipher on 27-Apr-2020 17:19:09

การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด - 19 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานครั้งใหญ่ เมื่อรัฐบาลขอความร่วมมือให้บริษัทอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work From Home (WFH) เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19  บริษัทต่างๆล้วนขานรับนโยบายอย่างเร่งด่วน นำมาซึ่งการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการ Work Form Home แบบกะทันหัน ทั้งในส่วนของตัวพนักงานเอง และเจ้าของธุรกิจด้วย   

Read More

Topics: E-Commerce, Work From Home, การทำการตลาดออนไลน์, ทำโฆษณาออนไลน์, ธุรกิจ SME

content marketing service
content marketing service

Subscribe to Email Updates

Recent Posts