<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1571737753057138&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Buyer Personas หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดในการทำ Inbound Marketing ที่คุณจะต้องรู้จัก !

Posted by Naruemon on 21-Sep-2017 18:00:00

 มนุษย์เรานั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิต ความสนใจ ความชอบ ลักษณะนิสัยต่างๆ และยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันอีก ก็คือ อายุ หรือเพศ เป็นต้น

ซึ่งในการทำการตลาดนั้น การเข้าใจในพฤติกรรมเหล่านี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

เพราะหากเราไม่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและความต้องการของบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราได้ จะทำให้เราไม่สามารถทำการตลาดได้อย่างตรงจุด ทำให้การตลาดที่เราทำไปนั้นไม่ประสบผลสำเร็จอย่างที่ต้องการ

การสร้างแบบจำลองการใช้ชีวิตและลักษณะนิสัยของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนี้ เรียกว่า การสร้าง Buyer Personas นั่นเอง

 34515348_l.jpg

ซึ่งการสร้างมีความสำคัญมากในการทำกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ โดยเฉพาะ Inbound Marketing จะต้องทำการสร้างขึ้นมาเป็นอันดับแรก เพราะจะทำให้เราสามารถเห็นภาพของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างชัดเจน ช่วยให้เราวางแผนการทำงานได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถตอบคำถามของกลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างตรงจุด จะทำให้เราสามารถสร้าง Content ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ถูกที่ และถูกเวลา

การหาข้อมูลในการสร้าง Buyer Personas นั้น อาจจะมาจากข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่แล้ว ที่เก็บรวบรวมมาจากวิธีการต่างๆ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์ หรือการเก็บ Feedback เป็นต้น หรืออาจจะสร้างจากกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่มี (กลุ่มลูกค้าในอุดมคติ) ก็ได้ แต่วิธีนี้จะค่อนข้างยากขึ้นสักเล็กน้อย เพราะต้องสร้างจากบุคคลที่จินตนาการขึ้นมาล้วนๆ

โดยข้อมูลที่ใช้ในการสร้าง ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะนิสัย ความสนใจ หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น

21448884_l.jpg

การสร้าง Buyer Personas ตามหลัก Hubspot สามารถเริ่มสร้างได้ จากการตอบคำถามในเอกสารนี้

Download Personas Development Form

หลังจากที่รู้ถึงความสำคัญ และรู้หลักวิธีการสร้าง Buyer Personas กันเรียบร้อยแล้ว

เรามาเริ่มสร้าง Buyer Personas กันเถอะ !

 

Topics: Inbound Marketing, Digital Marketing

content marketing service
content marketing service

Subscribe to Email Updates

Recent Posts